Junio 2012

TRIDUO I° Luglio 2012 - 25/06/2012
Primo Luglio - 25/06/2012
Info Rog Giugno 2012 - 20/06/2012
Sacro Cuore di Gesù - 15/06/2012
Sacro Cuore di Gesù - 15/06/2012
From Ngoya - 03/06/2012